Information om Covid-19

Skapa trygga möten inom demensvården - webkurs

Skapa trygga möten i demensvården är en helt nylanserad webbaserad utbildning som riktar sig till dig som arbetar med, eller kommer i kontakt med personer drabbade av demenssjukdom. 

Utbildningen varvar föreläsningar, filmade scenarier med reflektionsövningar samt frågeställningar. Genomförandetid ca 1,5 timma.

Mål:
Målet är att du ska få en ökad förståelse för vad som kan orsaka oro, frustration och utmanande beteenden och hur vi som personal kan agera för att förebygga frustration och känsloladdade möten. Utbildningen ger också konkreta verktyg för att hantera utmanande beteenden om situationen skulle uppstå. Utbildningen lägger stor vikt på empati och inlevelseförmåga för personens situation.

Innehållet tar utgångspunkt i Svenskt demenscentrums nollvision för tvångsåtgärder inom demensvården samt Socialtjänstlagens mål för äldreomsorgen:
 Trygghet
 Meningsfullhet
 Delaktighet
 Bevarad integritet

Ur innehållet:
Förebyggande bemötande:
Hur vi kan förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, lågaffektivt bemötande, verbalt, dvs tal och tonfall och med kroppsspråket?

Hur och varför uppstår utagerande och våldsamma situationer inom demensvården/äldreomsorgen?

Vad tar du själv med dig in i mötet - att vara självreflekterande och spegla lugn.

Empati - att vara känslorelaterad och se tidiga tecken på oro och frustration. Det vill säga att
känna igen, förstå och möta känslan snarare än beteendet hos personen med demenssjukdom.

Ett trygghetsskapande förhållningssätt vid demens - Ge kontroll istället för att ta kontroll. Bevara integritet och autonomi, ge känsla av kontroll och självbestämmande och skapa lugn och förutsägbarhet.

Handkunskap:
Hur använder jag mina händer för positivt kommunikation och beröring i omsorgen om den demenssjuke. Vad förmedlar jag med mina händer?
Stress, glädje, omtanke, tillit och vägledning?

Vårdande skyddsteknik:
Ibland kan man som personal uppleva att man blir “angripen”. Det kan väcka rädsla hos personalen och reaktionen kan bli ett avståndstagande. En fasthållning är oftast inte med avsikt utan den demenssjuke kommunicerar ex oro eller rädsla. Det kan yttra sig som grepp i kläder eller hår, nyp. Vi visar hur man kan ta sig ur dessa situationer med minsta möjliga kraft, följsamhet och utan att kränka eller skada vårdtagaren.

Sagt av dem som fått en förhandstitt:
Vi har tittat på utbildningen och tycker att den är oerhört bra. Vi kommer att köpa in den.
- leg.sjukgymnast samt Silviasyster

Kontakta oss för mer information på utbildning@durewall.se eller 0771-220700