Information om Covid-19

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården - onlineföreläsning

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården - liveföreläsning online

Föreläsningstid - 3 tim.

Utbildningen genomförs som en direktsänd föreläsning via dator. Det är en interaktiv föreläsning där kursdeltagarna har kontakt med föreläsaren via chat och mikrofon.I våra onlineutbildningar varvar vi föreläsningar, gruppdiskussioner med reflektionsövningar och filmade scenarier.

Tillsammans med er bestämmer vi datum och tid för genomförande. Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk utbildning vid senare tillfälle.

Kursintyg samt kursutvärdering ingår

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha ett medvetet och förutsägbart arbetssätt med Svenskt demenscentrums nollvision “för en demensvård utan tvång och begränsningar” i fokus.

Deltagaren ska vidare få kunskaper om vilka mekanismer som utlöser en frustrerad eller hotfull situation, samt hur man med hjälp av ett genomtänkt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande kan förebygga 
och bemöta dessa beteenden. Empati, etik, värdighet och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen

Kursinnehåll:

Behovsinventering:
Vilka situationer har kursdeltagarna upplevt kring ett utagerande beteende inom vården.Vad hände och varför ?
Värdegrund:
Hur vi kan arbeta praktiskt för att bevara en människas självständighet och integritet samt ge individanpassad omsorg.

Att i vardagen leva upp till socialtjänstlagens mål för äldreomsorgen:
-        Trygghet
-        Meningsfullhet
-        Delaktighet
-        Bevarad integritet

Att förebygga utagerande beteenden;
Hur och varför uppstår utagerande och våldsamma situationer inom demensvården?

Vad tar du själv med dig in i mötet - att vara självreflekterande och spegla lugn.

Empati - att vara känslorelaterad. Det vill säga att känna igen och möta känslan snarare än beteendet.  

Bevara integritet och autonomi. Ge känsla av kontroll och självbestämmande. 

Hur vi kan förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet? Lågaffektivt bemötande, verbalt, dvs tal och tonfall och med kroppsspråket? 

Ett trygghetsskapande förhållningssätt - Ge kontroll istället för att ta kontroll.

Handkunskap
– Hur använder jag mina händer för positiv kommunikation och beröring i omsorgen om den boende. Vad förmedlar jag med mina händer? Stress, glädje, omtanke, tillit?

Mjukt självskydd
Om den känsloladdade situationen inte gick att förebygga:
-Ibland kan man som personal bli “angripen” utan att det är menat som ett
riktigt angrepp. T ex. grepp i kläder eller hår, nyp. Vi visar några inspelade situationer hur man kan ta sig ur dessa situationer utan att kränka
eller skada vårdtagaren.

 

Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer

Intresseanmälan / Boka