Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Durewallmetoden är en ergonomisk, principbaserad och flexibel arbetsmetod med en etisk inriktning. Vår grundfilosofi är att vi skall bidra till en god omvårdnad av dem som behöver vårt stöd. För att lyckas med konsten att stödja och hjälpa en person krävs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. Vi skall använda ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och ta i våra medmänniskor. Vi skall visa respekt och fokusera på ett gott bemötande likväl som på det vi skall utföra t ex en förflyttning. Med grundprincipen ” minsta möjliga kraft” faller det sig naturligt att arbeta på ett mjukt sätt även när det gäller att ta sig loss från ex- .vis hårda grepp. Medmänsklighet och omtanke i kombination med en skonsam principbaserad arbetstek- nik är grunden i Durewallmetoden.

Utbildningen ger dig givetvis kunskaper om hur du skall hantera din egen kropp för att undvika belastningskador, värk och trötthet. Du lär dig att arbeta med mindre ansträngning. Att använda dina krafter op- timalt i stället för maximalt. Detta minskar muskelspänningar och belastande arbetsställningar, vilket gör att risken för skador minskar och du undviker onödig trötthet. Våra principer kan användas dygnet runt i allt vad man företar sig. Utbildningen ger alltså kunskaper i att bättre och lättare klara både arbete och fritid. Att utbilda medarbetare i arbetsteknik är en investering för framtiden. Det ger på sikt mindre kostnader för arbetsgivaren. Men allra viktigast, en bättre arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för den anställde.

Basprogrammet och våra principer är grunden i metoden. Basprogrammet kan vi jämföra med att bygga en stabil husgrund. Har vi en bra grund kan vi bygga på mycket i efterhand. Basprogrammet har en rad, för oss unika, utbildningsdelar som är viktiga för att uppnå en bra arbetsmetodik. Till detta lägger vi se- dan de tekniker som förekommer i kursdeltagarnas vardag. Oavsett inriktning.

Att förebygga och bemöta hot och våld, konflikthantering och självskydd

Durewallmetoden är en lågaffektiv och konfliktdämpande metod med fokus på ett medmänskligt bemötande. Den har blivit erkänd som ett humant och effektivt system – att skydda sig själv, – att skydda andra och – att skydda personen i affekt. Med minsta möjliga kraftanvändande går det att bemöta oroliga patienter och att vänligt men bestämt lossa hårda grepp. Fokus ligger på att förebygga att en utagerande situation uppstår genom bemötande, kroppspråk, tal och ton. Verbal konflikthantering är också en viktig del i utbildningarna. Vi har integrerat och anpassat delar av en metod som kallas verbal judo. Den stämmer bra överens med våra principer och värderingar. För att hitta mer information om våra olika inriktningar kring detta ämne titta under rubriken Konflikthantering.

Säkra och trygga förflyttningar

Att arbeta efter Durewallmetoden innebär ett aktiverande arbetssätt där individens egna resurser och initiativ tas till vara i de dagliga förflyttningarna. Om vårdtagarens egen förmåga är utgångspunkten för val av förflyttning eller ”hjälpande hand”, så kommer personalen att använda minsta möjliga kraft och följa personens invanda och naturliga rörelsemönster. Detta leder även till att personalen arbetar energisnålt och med minsta möjliga fysiska belastning. I en förflyttningssituation lägger vi stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Durewallmetoden bygger på att personalen får kännedom om sin egen kropp, kroppsmedvetenhet, koordination och att iaktta tidiga tecken på överbelastning. Vi grundar metoden på tio principer som var och en och tillsammans tar upp det faktorer som bidrar till att en personförflyttning sker med minsta möjliga kraft. Principerna är bland annat medvetenheten om mental och fysisk balans, friktionsförändring, avståndsanpassning, naturligt rörelseområde, rörelseenergi, andning, skydd och hänsyn. Hänsyn till bla. rådande mänskliga och materiella resurser och förutsättningar men också hänsyn till vårdtagarens rätt till självstyre och bevarad integritet. Alla våra principer förekommer på olika sätt i sammanställningen som viktig kunskap för personalen när de bedömer vilken teknik som skall användas och hur den skall genomföras för att vara säker både för vårdtagare och personal.Optimal användning av kroppen, utbildning i enkla lättillgängliga hjälpmedel, ett säkerhetstänkande i kombination med delaktighet och integritet för vårdtagaren ger trygghet och förutsägbarhet vid personförflyttningar.

Metoden gör personalen säkerhetstänkande, flexibla och handlingskraftiga att möta arbetsdagens olika förutsättningar.

Som ett naturligt komplement till våra utbildningar i ergonomi och förflyttningskunskap har vi även utbildningar för chefer i ett hälsofrämjande ledarskap. I dessa utbildningar får cheferna verktyg för att främja hälsa, delaktighet och arbetsglädje för sig själv och sina medarbetare.I och med det ligger vi i framkant för en hållbar utveckling mot en god och säker arbetsmiljö

Vi på Durewall institutet har arbetat och utvecklat vår förflyttningskunskap, grundad på fysiska och biomekaniska principer, under 50 års tid.Sveriges mest välbeprövad metod med lång erfarenhet inom olika yrkesområden.

Föremålshantering t ex lagerhantering

Med utgångspunkt i din egen kropp och med praktiska övningar utifrån din arbetssituation minskar du risken för arbets- och belastningsskador. Utbildningen passar för dig som arbetar inom te x byggsektorn, industri, transport, lager, handel, lokalvård, kök, flygplanslastare mm. Du lär dig att använda din kropp optimalt istället för maximalt.

Inlärning

Vår pedagogik bygger på att kursdeltagarna skall lära in. Genom att lära in ges både förståelse och kompetens. Utbildningarna är mycket praktiskt inriktade med övningar, grupparbeten och rollspel beroende på vilken inriktning det handlar om. Era önskemål styr utbildningens innehåll och vi skräddarsyr efter kursdeltagarnas arbetssituation vilket gör att det känns relevant för dem.