Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

 

-Empati, etik, omsorg, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen

-Presentation av föreläsare och kursdeltagare

-Probleminventering. Kursdeltagarna får berätta vad de upplever i sin vardag kring den aktuella problematiken. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet under kursen.

-Orsaker – Hur och varför uppstår utagerande situationer? Vi tittar bl a på sambandet mellan ångest och aggression, integritet och autonomi. Viktiga begrepp i det förebyggande bemötandet

-Hur kan jag förebygga att en hotfull situation uppstår med mitt eget bemötande, tal och ton och med kroppsspråket?

-Personligt bemötande och trygghetsskapande förhållningssätt. Ett konfliktdämpande bemötande. Vad är det ?

- Konfliktdämpande kommunikation. För att undvika att en situation eskalerar använder vi en samtalsteknik som dämpar och ger kontroll och skapar en win-winsituation. Verbal judo är en väl beprövad metod som väl följer våra principer och används inom en rad olika områden i samhället.

-Kroppsspråk. Vilka signaler skickar vi med vårt kroppsspråk. Vad skall jag tänka på med t ex placering,sublimeringar ( dvs mina egna tics när jag blir nervös eller pressad)

- Hur hanterar jag min egen stress i en konfliktsituationer ? Vikten av förberedelse och mental balans

-Skyddstänkande. Riskanalys. Hur ser vår arbetsplats ut ? Möblering ? bemanning. Använd tidigare erfarenheter för att förebygga att nya situationer uppstår

-Attitydförändring till vår kraft, styrka och vår kropp

-Historik och bakgrund. Ickevåldsorganisation Jiujitsu enligt Durewallmetoden-

 -Arbetsmiljölagar och regler. Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt arbete. En genomgång av lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete. Nödvärnslagen,(Brottsbalken, 24:e kapitlet) , AMV:s föreskrifter

-Belastningsergonomi och vår kropp.Anatomi/fysiologi. Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet både för din egen del och för vårdtagaren

- Pedagogik – Inlärningsteknik. Grundläggande teorier kring pedagogik generellt. Vad vi bör tänka på som utbildare.Vi har alla olika sätt att lära oss på. Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att ökagenomslagskraften i dina utbildningar.

- Metodik. I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur övningarna skallgöras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse ingår här. Vi arbetarmed inlärningstempo, normaltempo, snabbtempo. Variationsövningar och momentträningar

- Improvisationsteknik. Hur gör vi när det inte blir som vi planerat. Problem med t ex lokal, deltagare, respons mm

- Instruktörsövningar. Under kursens gång får du regelbundet agera instruktör för att bli bekväm i din nya roll.Vi börjar med enkla övningar och ökar svårighetsgraden allt eftersom

- Utbildningsplanering. Hur lägger du bäst upp en utbildning ? Längd, innehåll, praktiska övningar. Vad måste jag tänka på för att det skall bli en så bra utbildning som möjligt

– Arbetsplatsrelaterade problemlösningar. Den egna arbetsplatsens problematik ligger som en grund för i stort sett alla avsnitten i utbildningen. Både teoretiskt och praktiskt.

- Basprogrammet -ger grunden för de fysiska momenten

1.Principinlärning
2.Kroppsmedvetenhetslära
3.Handkunskap – händerna som ett positivt redskap
4.Arbets- och skyddsställningar
5.Rörelsemetodik
6.Kroppshanteringsmetodik
7.Hjälpmedelsmetodik
8.Bedömningsteknik

- Mjukt självskydd / Vårdande skyddsteknik;
Skydd vid: Handledstag,
handskakning,
Fingerbrytning,
hår-och klädtag,
Klös och bett,
slag, spark,
Halstag, tag för att skalla/ slå,
omfamningar,
knivangrepp,
Angrepp med tillhyggen
Angrepp i olika miljöer
Flera angripare
Angrepp i liggande
Bistå andra i konfliktsituationer
Nedläggningstekniker
Avväpningsteknik
Kontrollgrepp
Kombinationsteknik
Försvar i fritt och trängt läge
Möblering, flyktvägar

Dessa praktiska övningar anpassas helt efter de situationer som gruppen upplever som relevanta.Under de praktiska övningarna filmar vi de olika teknikerna. Kursdeltagarna får med sig dessa filmer vid kursens slut. Ett bra stöd för minnet i tillägg till kursmaterialet.

De olika momenten anges inte ordningsföljd. De teoretiska momenten varvas med fysiska övningar.