Durewallmetoden

"Metoden gör personalen säkerhetstänkande, flexibla och handlingskraftiga att möta arbetsdagens olika förutsättningar."

Vår grundprincip - Minsta möjliga kraft

Durewallmetoden är en ergonomisk, principbaserad och flexibel arbetsmetod med en etisk inriktning. Vår grundfilosofi är att vi skall bidra till goda och trygga möten med de som behöver vårt stöd. För att lyckas med konsten att stödja och assistera en person krävs det mjukhet, empati och ett etiskt tänkande. Vi skall använda ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och möta våra medmänniskor. Vi skall visa respekt och fokusera på ett gott bemötande likväl som på det vi skall utföra t ex en förflyttning. Med grundprincipen ”minsta möjliga kraft” faller det sig naturligt att arbeta på ett mjukt sätt även när det gäller attgöra sig fri från exempelvis hårda grepp. Medmänsklighet och omtanke i kombination med en skonsam principbaserad arbetsteknik är grunden i Durewallmetoden.

Utbildningen ger dig givetvis kunskaper om hur du skall hantera din egen kropp för att undvika slitage, belastningskador, värk och trötthet. Du lär dig att arbeta med mindre ansträngning. Att använda dina krafter optimalt i stället för maximalt. Detta minskar muskelspänningar och belastande arbetsställningar, vilket gör att risken för skador minskar och du undviker onödig trötthet. Våra principer kan användas dygnet runt i allt vad man företar sig. Utbildningen ger alltså kunskaper i att bättre och lättare klara både arbete och fritid. Att utbilda medarbetare i arbetsteknik är en investering för framtiden. Det ger på sikt mindre kostnader för arbetsgivaren. Men allra viktigast, en bättre arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för den anställde.

Basprogrammet och våra principer är grunden i metoden. Basprogrammet kan vi jämföra med att bygga en stabil husgrund. Små, enkla övningar blir delar som så småningom blir en helhet där vi lär oss att koppla ihop våra principer till skonsamma och ergonomiska arbetsrörelser.  Har vi en bra grund kan vi bygga på mycket i efterhand. Basprogrammet har en rad, för oss unika, utbildningsdelar som är viktiga för att uppnå en bra arbetsmetodik. Till detta lägger vi sedan de tekniker som förekommer i kursdeltagarnas vardag. Oavsett inriktning.

Att förebygga och bemöta hot och våld, konflikthantering och självskydd

Durewallmetoden är en lågaffektiv och konfliktdämpande metod med fokus på ett medmänskligt bemötande. Den har blivit erkänd som ett humant och effektivt system – att skydda sig själv, – att skydda andra och – att skydda personen i affekt. Med minsta möjliga kraftanvändande går det att bemöta oroliga patienter och att vänligt men bestämt lossa hårda grepp. Fokus ligger på att förebygga att en utagerande situation uppstår genom bemötande, kroppspråk, tal och ton. Verbal konflikthantering är också en viktig del i utbildningarna. Vi har integrerat och anpassat delar av en metod som kallas verbal judo. Den stämmer bra överens med våra principer och värderingar. För att hitta mer information om våra olika inriktningar kring detta ämne titta under rubriken Konflikthantering.

Aktiverande förflyttningsteknik

Att arbeta efter Durewallmetoden innebär ett aktiverande arbetssätt där individens egna resurser och initiativ tas till vara i de dagliga förflyttningarna. Om vårdtagarens egen förmåga är utgångspunkten för val av förflyttning eller ”hjälpande hand”, så kommer personalen att använda minsta möjliga kraft och följa personens invanda och naturliga rörelsemönster. Detta leder även till att personalen arbetar energisnålt och med minsta möjliga fysiska belastning.Vi använder uttrycket ”människan i centrum”. Detta för att både den som får omsorg och behandling och den som ger ska må bra. I en förflyttningssituation lägger vi stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Föremålshantering t ex lagerhantering

Med utgångspunkt i din egen kropp och med praktiska övningar utifrån din arbetssituation minskar du risken för arbets- och belastningsskador. Utbildningen passar för dig som arbetar inom te x byggsektorn, industri, transport, lager, handel, lokalvård, kök, flygplanslastare mm. Du lär dig att använda din kropp optimalt istället för maximalt.

Inlärning

Vår pedagogik bygger på HPLJ-metodiken. Det står för High Performance Learning Journey som är utvecklad av professor Robert Brinkerhoff . Metodiken leder till;
Effektiv och effektfull utbildning
Högpresterande lärresor
Lärotillfällen som minimerar tiden borta från arbetet
Bestående beteendeförändringar hos deltagarna
Chefsinvolvering och social learning

 Utbildningarna varvar teoretiska genomgångar, reflektionsövningar, grupparbeten och scenariobaserade övningar beroende på vilken inriktning det handlar om. Era önskemål styr utbildningens innehåll och vi skräddarsyr efter kursdeltagarnas arbetssituation vilket gör att det känns relevant för dem.