Forskning Arbetsmiljöverket

Forskning Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har kommit med en sammanställning av ca 20 års samlad forskning kring  åtgärder, från arbetsgivarhåll, som kan påverka och öka säkerheten och minska skador vid personförflyttningar inom vård och omsorg (Kunskapssammanställning 2019:6).

Forskningen som finns är, enligt författarna, mestadels gjord utomlands, och i vissa fall även begränsade i tillförlitlighet och kvalitet. Ändå ger den en tydlig och viktig fingervisning om hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande med, som man beskriver, ”en av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå bland hälso- och sjukvårdspersonal”

Författarnas egen sammanfattning av rapporten lyder:

 • Utbildning och delaktighet ökar användningen av arbetsutrustning
 • Stöd från chefer är viktigt för säkra förflyttningar
 • Utbildning och träning i förflyttningskunskap som enskild åtgärd förebygger inte risken för skada och minskar inte smärta i ländryggen
 • Förflyttningsutbildning med medarbetare till tränare (peer coaching/instruktörer) kan minska antalet skador kopplade till personförflyttningar men visar ingen effekt på smärtintensitet.
 • Participatorisk* ergonomi är en omfattande insats där både medarbetare och chefer ska vara delaktiga, vilket är en framgångsfaktor för säkra personförflyttningar. Användning av arbetsutrustning ökar och smärtintensitet i ländrygg minskar.
  (*Participatorisk ergonomi – att planera åtgärder för att lösa ergonomiska problem i nära samarbete med de som utför dem)
 • Multifacetterade åtgärder* kan leda till fler säkra personförflyttningar och att arbetsutrustning används i större utsträckning, men ger inte minskad smärta. Sådana insatser kan dock leda till färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro.
  (*Multifacetterade åtgärder – ex program, policys och riskbeömningsinstrument med förankring på ledningsnivå)
 • Inom området säkra personförflyttningar behövs fler svenska studier av högre kvalitet som även värderar kostnadseffektiviteten av insatta åtgärder.

Sammanställningens resultat bekräftar Durewallmetoden med sitt mångdimentionella och flexibla synsätt på säkra förflyttningar. Vi på Durewall institutet har arbetat och utvecklat vår förflyttningskunskap, grundad på fysiska och biomekaniska principer, under 50 års tid. En väl beprövad metod med lång erfarenhet inom olika yrkesområden.Optimal användning av kroppen, utbildning i enkla lättillgängliga hjälpmedel, ett säkerhetstänkande i kombination med delaktighet och integritet för vårdtagaren ger trygghet och förutsägbarhet vid personförflyttningar.

Metoden gör personalen säkerhetstänkande, flexibla och handlingskraftiga att möta arbetsdagens olika förutsättningar.

Durewallmetoden bygger på att personalen får kännedom om sin egen kropp, kroppskordination och att iaktta tidiga tecken på överbelastning. Vi grundar metoden på tio principer som var och en och tillsammans tar upp det faktorer som bidrar till att en personförflyttning sker med minsta möjliga kraft. Principerna är bland annat medvetenheten om mental och fysisk balans, friktionsförändring, avståndsanpassning, naturligt rörelseområde, rörelseenergi, andning, skydd och hänsyn. Hänsyn till bla. rådande mänskliga och materiella resurser och förutsättningar men också hänsyn till vårdtagarens rätt till självstyre och bevarad integritet. Alla våra principer förekommer på olika sätt i sammanställningen som viktig kunskap för personalen när de bedömer vilken teknik som skall användas och hur den skall genomföras för att vara säker både för vårdtagare och personal.

Som ett naturligt komplement till våra utbildningar i ergonomi och förflyttningskunskap har vi även utbildningar för chefer i ett hälsofrämjande ledarskap. I dessa utbildningar får cheferna verktyg för att främja hälsa, delaktighet och arbetsglädje för sig själv och sina medarbetare. I och med det ligger vi i framkant för en hållbar utveckling mot en god och säker arbetsmiljö.