Aktiverande förhållningssätt/ Vardagsrehabilitering 

Aktiverande förhållningsätt/ Vardagsrehabilitering

Webkurs - ca 1 tim

Motsvarar ca 4-5 tim lärarledd utbildning

Webutbildning i aktiverande förhållningssätt/vardagsrehabilitering
Utbildningen varvar teori, filmer, frågor och reflektionsuppgifter.

Föreläsare: Leg Fysioterapeut Linda Johansson Granestrand och Rehabiliteringsvetare Katarina Almén

I webutbildningen tar vi avstamp i värdegrunden i Socialtjänstlagen, SOL, och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen HSL.

Summan av värdegrunden visar personal, i alla yrkeskategorier, riktningen mot en vård och omsorg som inkluderar respekt för den enskilde och personens integritet, självstyre och delaktighet och som skall innebära trygga och tillitsfulla relationer.

Varje möte och varje utförd insats skall bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett arbetssätt som stödjer och uppmuntrar den enskilde till att vara aktiv och delta i vardagliga aktiviteter efter förmåga.

Målet är att den enskilde skall få möjlighet att bevara sina funktioner; fysiskt, psykiskt och socialt, bibehålla sin identitet och självförtroende, känna välbefinnande och bli bemött utifrån ett helhetsperspektiv.

Utbildningen ger en grundläggande och en konkret vägledning i hur personalen kan utföra ett vardagsnära och aktiverande arbetssätt.

Exempel på innehåll;

·       Lagar som styr insatsen

·       Varför vardagsrehabilitering?

·       Vad är vardagsrehabilitering kontra professionell rehabilitering?

·       Personcentrerat förhållningssätt

·       Naturligt åldrande

·       Vad är ett tryggt och tillitsfullt bemötande?

·       Positiv inverkan av aktivitet ur ett helhetsperspektiv

·       Vad är aktivitet?

·       Hur inkluderar vi aktiverande förhållningssätt i genomförandeplanen?

 

 

 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Kursarvode - 890 kr/ licens. Pris ex moms
Vid köp av fler än 25 licenser lämnar vi gärna en offert. 

Önskar ni köpa in kursen till er kommun/verksamhet? Kontakta oss för en offert och teknisk information.