Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar tre dagars teori och praktisk träning i förflyttningskunskap. Dessutom innehåller
utbildningen moment som ger grundläggande kunskaper i att handleda, instruera och utbilda personal i förflyttningssituationer.

Arbetssättet tillvaratar både personalens behov av en skonsam arbetsmetodik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig.
Det ger en skonsam och trygg vård som även är funktionsbevarande. Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation
för att skapa en behaglig vårdsituation för alla parter.

Presentation av kursdeltagare och föreläsare

Genomgång av kursdeltagarnas förväntningar och behov

Kort presentation av Durewallmetoden -historik och bakgrund

Skapa det goda mötet - Empati, etik, kommunikation löper som en röd tråd genom utbildningen

Aktiverande arbetssätt - Att arbeta för bevarad autonomi, integritet och självständighet för patient/
omsorgstagare.

Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Delaktighet i riskbedömning och analys
av vårdtyngd utifrån kunskaper i principbaserad förflyttningskunskap. Kännedom om arbetsgivarens
ansvar att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön och arbetstagarens ansvar
att delta aktivt i detta arbete. Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt
arbete? En kännedom om lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete.

Belastningsergonomi och vår kropp. Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur
du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet och använder kroppens
fysiska resurser optimalt och inte maximalt. Både för din egen del och för omsorgstagaren.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och förstå sambandet mellan högt arbetstempo, stress
och belastningsskador.

Lösningsfokuserat arbetssätt utifrån kunskaper om grundprinciper som
verktyg att lösa en faktisk förflyttningssituation med hänsyn till miljö och mänskliga faktorer.

Att vara utbildare och handledare.
Kursdeltagarna får konkreta verktyg för ett handledarskap som bygger på ett salutogent synsätt. Vi
ser möjligheter i mötet med vårdpersonalen för att skapa delaktighet, dialog och samverkan kring
förflyttningssituationerna. Grundläggande teorier kring pedagogik, metodik och motivation.

Vad bör vi tänka på som utbildare och handledare? Vi har alla olika lärstilar, dvs olika sätt att lära in.
Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att öka genomslagskraften i dina utbildningar och
poängterar vikten av att lägga tyngdpunkten på praktiska övningar

Metodik
I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur
övningarna skall göras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse
ingår här.

Utbildningsplanering
 Hur lägger du bäst upp en utbildning? Längd, innehåll, praktiska övningar.
Vad måste jag tänka på för att det skall bli en så bra utbildning som möjligt

Durewallmetodens basprogram
-ger grunden och förståelsen för en skonsam och energisnål arbetsmetodik

1.Principinlärning –genomgång och inlärning av biomekaniska principer som konkreta verktyg för
en skonsam och energisnål arbetsmetodik. Samt principer för bemötande och god kommunikation.
2.Kroppsmedvetenhetslära – medvetenhet om den egna kroppen såsom känslolära, koordination
och kroppens varningssignaler
3.Handkunskap – hur använder jag mina händer på ett avlastande och medvetet sätt? Vad förmedlar
de i mötet med brukaren/ omsorgstagaren? Kroppsspråk och positiv beröring.
4.Arbets- och skyddsställningar
5.Rörelsemetodik – balans, koordination och rörelseövningar
6.Kroppshanteringsmetodik – hur , var och med vilken kraft kan jag ta i brukaren/vårdtagaren med
hänsyn till etiska, resursbevarande och ergonomiska perspektiv.
7.Hjälpmedelsmetodik – genomgång av de vanligaste hjälpmedlen med perspektiv på nytta och risk
8.Bedömningsteknik – träning i att se hur en förflyttning genomförs och hur jag kan vägleda
omvårdnadspersonalen för att minimera ansträngning och risker i förflyttningssituationen.

Förflyttningstekniker
Förflyttningarna görs utifrån olika förutsättningar som t ex ensamarbete, två hjälpare, med och utan
hjälpmedel och utifrån olika funktionsnivåer hos omsorgstagaren/patient.

Vändningar i säng
Förflyttning högre i säng
Förflyttning i och ur säng
Förflyttning i och ur stol
Förflyttning från säng-rullstol-säng
Förflyttning rullstol-toalett-rullstol
Få igång, stödja och vända stående
Placering av lyftsele

I alla moment tar vi hänsyn till personens egna förmågor.
Viktigt att bevara och förstärka de förmågor som finns. Att inte ta över.

Under dagarna varvar vi teori och praktik. De praktiska förflyttningarna kan anpassas till gruppens behov och önskemål.